Blogging practices vs scholarly communication practices

Jag har precis läst en artikel av Jan Schmidt från Bamberg University där han utformar ett ramverk för hur man kan studera “Blogging pracitices”. Artikeln (Blogging practices: An Analytical Framework) är publicerad i senaste numret av JCMC.

Jan Schmidt föreslår en generell modell för att studera bloggar och baserar den på sociolgisk strukturteori. För att testa modellen kombinerar han även med tidigare forskning om bloggar. Han lyfter fram tre strukturbärande element vilka är intressanta för mig i jämförelse med mina idéer om att utnyttja genre-teori. De strukturella delarna är “rules, relations and code”. Forskning om bloggar har gjorts med olika utgångspunkter och visar på hur vi egentligen inte kan tala om ett sätt att utnyttja bloggen lika lite som vi kan tala om ett vetenskapligt samhälle.

Schmidts tanke är att vi bör lyfta fram hur olika nivåer samverkar när vi agerar i ett socialt sammanhang dvs att individens agerande förhåller sig till sociala strukturer. Det är därför han inför begreppet blogging practices och definierar detta som “individual episodes in which a blogger uses specific software to attain specific communicative goals”.

->Regler

Schmidt hämtar två typer av regler från CMC nämligen lämplighetsregler (Adequacy rules) och tillvägagångsregler (procedural rules). Lämplighetsregler behandlar det som man förväntar sig uppnå/tillfredsställa genom att använda en viss typ av media. Hur detta kommer till uttryck beror på en rad faktorer och bloggen som media-format. Tillvägagångsreglerna delas i sin tur in i tre delar dvs regler om urval, publicering och nätverkande. Här handlar det om vad bloggaren gör för att uppnå sitt kommunikativa mål. Urval – att bloggaren måste avgöra vad han/hon ska läsa eller ej. Publicering – hur bloggaren agerar som författare och väljer vad man skriver och hur man presenterar det/designar det. Nätverkande – hur bloggaren skapar relationer såväl genom användningen av hyperlänkar som genom att etablera sociala kontakter. När jag läste detta av Schmidt funderade jag på kopplingen till hur underliggande regler för publiceringsförfarandet kan ha betydelse för hur man skapar förtroende.

->Relationer

Jag förstår inte riktigt skillnaden från regeln om nätverk under tillvägagångsregler eftersom nätverkstanken återkommer under strukturelementet relationer. Det är dock ett viktigt element som jag också har funderat mycket på. Särskilt med tanke på att jag inte vill sno in mig i resonemang särskilt om hur sammankopplad bloggosfären är i nätverkstermer. Jag tycker att Schmidts resonemang om Communities of practice i en lösare form därför är intressant. Han kopplar det samman med användningen av en särskild struktur och regler för användningen av bloggen på ett motsvarande sätt som jag har funderat kring forskares använding av bloggen som genre.

->Koden

Det är intressant att Schmidt lyfter fram koden som det tredje strukturelementet och kopplingen till bloggen som ett socio-tekniskt system. De senaste årens utveckling av mjukvara innebär att bloggaren måste ha ett förhållningssätt till informationsarkitekturen och detta skapar förutsättningar för olika typer av agerande.

Jan Schmidt avslutar med att koppla samman de olika strukturella delarna och deras ömsesidiga beroende av varandra för att ytteligare förstärka hur detta skall förstås som en analytisk modell. Jag funderar på om detta är användbart för mig. Först tänkte jag attans nu har någon hunnit före det jag vill göra och på ett stringent och tydligt sätt, men när jag funderade närmare kom jag på att det jag skrev som rubrik på mitt inlägg är poängen för mig. Jag är inte primärt ute efter blogging practices utan hur användningen av bloggar dvs bloggpraktiken influerar eller influeras av den vetenskapliga kommunikationspraktiken. Kanske är det en hårfin skillnad men min omedelbara tanke nu är att jag skulle vilja förstärka Schmidts ramverk med de idéer jag fått från genre-teorin. Kan jag kanske komma ett steg närmare en metod för min undersökning på detta vis?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s